Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын нийтлэг журам

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Г.Энхтайван Огноо : 2021 03 30

    1. Журмын төслийн 6.6, 6.7 дахь заалтууд нь Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд тусгайлан аудит хийлгүүлэх шаардлагатай гэсэн утга агуулсан гэж ойлгогдохоор байна. Аймгийн ЗДТГ-ын санхүүгийн тайланд аудит хийгддэг. Энэ утгаар оруулбал зүйтэй байх. 2. 2.1.4 дээр байгууллага иргэдээс тавьсан ямар хүсэлтийг шийдвэрлэх эсэх талаар тодорхой зааглаж өгөх.
  1. Л.Дуламжав Огноо : 2021 03 29

    Нөөц сангийн зарцуулалт, тайлан мэдээг байгууллагын нягтлан бодогчид хариуцаж журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа тул нэмэгдэл урамшуулал олгох шаардлагатай байна
  1. Дархан Огноо : 2021 03 29

    1. Төслийн 3 дахь заалтад 2015.06.26-ны "Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 165 дугаар тушаалыг хүчингүй д тооцохоор оруулах 2. Төслийн хавсралтын 3.1 дээр хэлтэс,агентлаг, алба нь гэж оруулах 3. Төслийн хавсралтын 3.6-д 2.4 гэснийг 3.5 болгох 4. Төслийн хавсралтын 3.1, 5.1 заалтууд, 3.2, 5.2 заалтууд тус тус давхцаж байгааг засах

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он