Засгийн газрын 2 дугаар байрны Д корпусын барилгын талбайн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор зураг төсөл боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах- тендер

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 11 сарын 23


Засгийн газрын 2 дугаар байрны Д корпусын барилгын талбайн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор зураг төсөл боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах- тендер


ГАРДИ ХАУЗ ХХК-Д-Танай компанийн цахимаар ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 39.6-д заасны дагуу хамгийн өндөр оноо авсан буюу “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан,

НУТГИЙН БОСГО ХХК, ЭСГИЙН ГҮРЭН ХХК-Тендерт оролцогчдын чанар, үнийн үнэлгээний нийт оноог Зөвлөхийн үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний зааврын “Маягт 4В”-д заасан аргаар үнэлэхэд танай компани хамгийн өндөр оноо аваагүй.


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он