Тендерийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтын үндэслэл

Эх сурвалж: Сангийн яам

Сангийн яам | 2017.09.27


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны халаалтын бойлерын хүчин чадлыг сайжруулах, холбогдох засвар, үйлчилгээг хийх

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт: Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт, сүүлийн 1 жилийн туршлагын мэдээлэл, гэрээгээр гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбар зэрэг тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтүүд. Тендерийн баримт бичгийг дараах хаягаас үзэх боломжтой.https://tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1503489542587

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан: Ирүүлсэн тендерүүд шаардлагад нийцээгүй тул татгалзсан.


САНГИЙН ЯАМ © 2018 он