2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 26


Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт Төсөвт өртөг (мян.төг) Тухайн онд санхүүжих (мян.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо/ажлын хэсэг байгуулах огноо  Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УРСГАЛ ТӨСӨВ
1 ЗГСУМС-ийн сүлжээг аймаг, дүүрэг, сумдад сансрын холбоогоор хүргэх үйлчилгээ үзүүлэх    1,080,971.0   1,080,971.0 - НТШ 2018.05.03 2018.05.07 2018.06.11 2019.06.19 Гэрээний хугацаа 2018.06.01-нд дуусах тул үлдсэн 7 сарын төлбөр 635,566.18 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгт тендер зарлана.
2 Байгууллагын IPTV үйлчилгээ үзүүлэх           4,300.0          4,300.0 - ШХА     2018.01.31 2019.01.31  
3 Хот хоорондын тоон суваг түрээслэх       737,120.0      737,120.0 - ШГБ     2018.01.22 2018.04.16 Хот хоорондын тоон суваг түрээслэх, аймгуудын төвд түрээсийн шугам ашиглуулах, кабелийн худаг, сувагчлал түрээслэх, байр, цамхагийн түрээсийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-тай хуулийн 34.1.2 заалтыг баримтлан гэрээ байгуулж ажилладаг.
4 Аймгуудын төвд физик кабелийн хос шугам түрээслэх          2,476.3          2,476.3 - ШГБ     2018.02.09 2018.04.16
5 Кабелийн худаг, сувагчлал түрээслэх           1,600.4          1,600.4 - ШГБ     2018.02.09 2018.04.16
6 Байр, цамхагийн түрээс        38,838.0        38,838.0 - ШГБ     2018.02.09 2018.04.16
7 Антивирус, интернэт гарцын зохицуулагч, сүлжээний хяналт, мониторингийн програм хангамжийн лиценз        91,500.0        91,500.0 - НТШ 2018.05.23 2018.06.04 2018.07.09 2019.07.09 Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын антивирус, Сангийн яамны интернэт гарцын зохицуулагч, сүлжээний хяналт, мониторингийн програм хангамжийн лицензийн жилийн төлбөр
8 Фрийбаланс програмын үйлчилгээний төлбөр       461,619.0      461,619.0 - ШГБ         ЗГСУМСистемийн үйлчилгээний төлбөрийг хуулийн 34.1.2 заалтыг баримталж гэрээ байгуулсны дагуу жил бүр шилжүүлдэг.
9 Оракл өгөгдлийн сан, оракл линукс үйлдлийн системийн техникийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний жилийн эрх      100,080.0      100,080.0 - НТШ 2018.04.03 2018.04.13 2018.05.22 2019.05.22  
10 Bloomberg интернэтийн үйлчилгээ          9,600.0          9,600.0 - ШХА     2017.12.28 2019.01.01  
11 DMFAS 6.2 програмын техникийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний жилийн эрх        37,815.0        37,815.0 - ШГБ         Өрийн удирдлагын програм, гэрээний дагуу жил бүр програмын үйлчилгээний төлбөр төлдөг.
12 Санхүүгийн тайлангийн Acolous програмын үйлчилгээний төлбөр          5,000.0          5,000.0 - ШХА     2018.01 2019.01  
13 Банк хоорондын гүйлгээний NES системийн үйлчилгээ        15,000.0        15,000.0 - ШГБ     2018.06.25 2019.06.25 Хуулийн 34.1.2 заалтыг баримталж гэрээ байгуулж ажилладаг.
14 Үүлэн тооцоололд суурилсан цахим шуудан, портал системийн лицензийн эрх, техникийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний жилийн төлбөр        60,000.0        60,000.0 - ШГБ 2018.02.21   2018.05.01 2019.05.01 Майкрософт компаниас шууд гэрээ байгуулах замаар худалдан авна. 
15 MS Exchange online protection сунгах             536.8             536.8 - ШХА     2018.01.24 2018.05.20  
16 Шилэн данс системийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ        20,000.0        20,000.0 - ШГБ     2018.06.20 2019.06.20 Хуулийн 34.1.2 заалтыг баримталж гэрээ байгуулж ажилладаг.
17 Банк хоорондын гүйлгээний NES авиз онлайн интерфэйс системийн дэмжлэг          6,000.0          6,000.0 - ШГБ     2018.07.01 2019.07.01 Хуулийн 34.1.2 заалтыг баримталж гэрээ байгуулж ажилладаг.
18 ЗГСУМС-ийн төв болон орон нутгийн сүлжээ, дэд бүтцийн техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг        90,000.0        90,000.0 - НТШ 2018.06.04 2018.06.11 2018.07.16 2019.07.16  
19 Бичиг хэргийн материал нийлүүлэх /бичгийн цаас, принтер, каноны хор, албан бланк, дугтуй, бичиг хэргийн бусад хэрэгсэл/        39,887.0        39,887.0 - ХА 2018.02.26 2018.03.02 2018.04.06 2018.12.31  
20 Шатахуун        17,548.0        17,548.0 - ХА 2018.02.26 2018.02.28 2018.04.06 2018.12.31  
21 Байр ашиглалтын үйлчилгээ      242,083.6      242,083.6 - ШГБ     2018.01 2018.12.31 МУЗГ-ын 2016 оны 135 дугаар тогтоолын дагуу “Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар” төрийн өмчит үйлдвэрийн газартай гэрээ байгуулан ажиллана.
22 И-баланс системийн сайжруулалт        10,000.0        10,000.0 - ШХА     2018.09    
23 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс          4,847.0          4,847.0 - ШХА          
24 Даатгалын үйлчилгээ          6,000.0          6,000.0 - ШХА     2018.05.29 2019.06.01  
25 Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтны тэмдэг хийлгэх        15,000.0        15,000.0 - ХА 2018.04.02 2018.04.02 2018.04.14 2018.05.30  
26 Лифтний засвар, үйлчилгээ        10,000.0        10,000.0 - ШХА          
27 Шилэн пасад угаалгах          5,400.0          5,400.0 - ШХА     2018.04    
28 Xcoal, Asian metal, Indmin, Umetal цахим хуудасны бүртгэлийн хураамж /жилээр/        75,060.0        75,060.0 - ШГБ         МУЗГ-ын 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу "Зарим экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээ, үнэлгээний үндэслэл болгох Монголбанкны болон зах зээлийн үнийн эх сурвалжийн нэр" жагсаалтад орсон цахим хуудсуудын жилийн төлбөр 
29 Цайны газрын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх        50,000.0        50,000.0 - ХА 2018.01.09 2018.01.17 2018.01.26 2018.02.28  
30 "СТОУС-2018 оны хэвлэлийн орчуулгыг хянах" зөвлөх үйлчилгээ          8,500.0          8,500.0 - ЗҮГС 2018.02.26 2018.03.09 2018.04.02 2018.06.30  
31 Төрийн сангийн санхүүгийн бүртгэл, тайлагналын систем      150,000.0      150,000.0 - ШГБ     2018.05.10 2018.07.10 "Санхүүгийн тооцоолох групп"-ын Ptreasury програмыг хөгжүүлж Төрийн сангийн санхүүгийн бүртгэл, тайлагналын систем болгон өргөжүүлэх
32 Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээний нэгтгэлийн програм         20,000.0        20,000.0 - ХА 2018.07.10 2018.07.17 2018.07.27 2018.09.10  
33 Эдийн засгийн шинжилгээний GAMS програм           7,712.0          7,712.0 - ШХА     2018.05.01    
34 Урсгал засвар      450,000.0      450,000.0 - НТШ 2018.07.02 2018.07.06 2018.08.10 2018.11  
35 Хурлын танхимын техник хэрэгсэл        50,000.0        50,000.0 - НТШ 2018.07.02 2018.07.06 2018.08.10 2018.09.10  
  Бүгд дүн   3,924,494.1   3,924,494.1              

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он