“Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ  хийсэн тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 05 сарын 11


Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сангийн сайдын дангаар болон бусад сайдтай хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг танилцуулж байна.     
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.
Хавсралт файл:
“Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он