Засгийн Газрын өрийн статистикийн товхимол - 2022 оны 1-р улирал

Мэдээлэл нийтлэсэн: gundsamba_g@mof.gov.mn

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 09 сарын 01


Хавсралт файл:
Засгийн Газрын өрийн статистикийн товхимол - 2022 оны 1-р улирал

Засгийн газрын өрийн мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он