“МУ-ын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-г  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтийн ХШҮ тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 02 сарын 15


Монгол Улсын Их хурлын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-д туссан Сангийн сайдын дангаар болон бусад сайдтай хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны жилийн эцсийн байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.

     

Хавсралт файл:
“МУ-ын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он