Засгийн Газрын өрийн статистикийн товхимол - 2021 оны 4-р улирал

Мэдээлэл нийтлэсэн: Санхүүгийн бодлогын газар - Өрийн Удирдлагын Хэлтэс

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 04 сарын 08


Хавсралт файл:
Засгийн Газрын өрийн статистикийн товхимол - 2021 оны 4-р улирал

Засгийн газрын өрийн мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он