УСНББОУСЗ-өөс 2021 онд шинээр баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан стандартууд

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 12 сарын 03


Дэлхийн нягтлан бодогчдын холбоо (IFAC)-ны дэргэдэх Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл (УСНББОУСЗ)-өөс 2021 онд шинээр баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан УСНББОУС-уудын Монгол хэл дээрх орчуулгыг толилуулж байна. Үүнд:
1.    УСНББОУС 41 “Санхүүгийн Хэрэглүүр”;  
2.    2018 оны УСНББОУС-ын Сайжруулалтууд;  
3.    УСНББОУС 36 “Хараат байгууллага ба хамтарсан үйлдвэр дэх хөрөнгө оруулалт” болон УСНББОУС 41 “Санхүүгийн Хэрэглүүр”-ийн нэмэлт өөрчлөлт;  
4.    УСНББОУС 42 “Нийгмийн халамжийн тэтгэмж”; 
5.    2019 оны УСНББОУС-ын Сайжруулалтууд;  
6.    УСНББОУС 19 “Нөөц, болзошгүй өр төлбөр ба болзошгүй хөрөнгө”-ийн нэмэлт өөрчлөлт. 

Эдгээр стандартуудыг доорх холбоосоор нэвтэрч ашиглана уу. 
 

Хавсралт файл:
1. Оршил
2. УСНББОУС 41 Санхүүгийн хэрэглүүр
3.2018_оны_УСНББОУС-ын_сайжруулалтууд
4.УСНББОУС_36_болон_УСНББОУС_41-ийн_нэмэлт_өөрчлөлт
5.УСНББОУС_42_Нийгмийн_халамжийн_тэтгэмж
6.2019_оны_УСНББОУС-ын_сайжруулалтууд
7.УСНББОУС_19-ийн_нэмэлт_өөрчлөлт

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он