САНГИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 16


САНГИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Төсөвт өртөг (мян.төг)

 Тухайн онд санхүүжих (мян.төг)

Эрх шилжүүлэх эсэх

ХАА-нд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний хороо/ажлын хэсэг байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УРСГАЛ ТӨСӨВ

1

ЗГСУМНС-ийн үйлчилгээний төлбөр

     456,580.0

     456,580.0

-

ГШБ

-

-

-

-

Фрийбаланс компанитай 2005 онд байгуулсан гэрээний дагуу жил бүрийн лицензийн төлбөр төлдөг.

2

Банк хоорондын гүйлгээний NES системийн үйлчилгээний төлбөр

     125,000.0

     125,000.0

-

ГШБ

-

-

-

-

Грэйпсити ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу жил бүр үйлчилгээний төлбөр төлдөг.

3

Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан гаргах программын үйлчилгээний хөлс

       15,000.0

       15,000.0

-

ГШБ

-

-

-

-

2013 онд Интерактив Би Ай ХХК-тай гэрээ байгуулсан бөгөөд жил бүр програмын үйлчилгээний хөлс төлдөг.

4

Төв төрийн сангийн тайлан гаргах программын үйлчилгээний хөлс

       15,000.0

       15,000.0

-

ГШБ

-

-

-

-

Гэрээний дагуу программ ашиглалтын төлбөрийг жил бүр төлдөг.

5

Төрийн сангийн санхүүгийн бүртгэл, тайлагналын систем хөгжүүлэлт

     150,000.0

     150,000.0

-

Зөвлөх сонгох

2019.02.12

2019.02.18

2019.04.15

2019.12.31

 

6

Шилэн данс системийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ

       51,000.0

       51,000.0

-

Зөвлөх сонгох

2019.01.21

2019.01.28

2019.03.25

2019.12.31

 

7

Үүлэн тооцоололд суурилсан цахим шуудан, портал системийн лицензийн эрх, техникийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний жилийн төлбөр

       90,000.0

       90,000.0

-

НТШ

2019.02.05

2019.02.18

2019.03.28

2020.05.10

 

8

Урсгал засвар

     586,000.0

     586,000.0

-

НТШ

2019.01.21

2019.01.28

2019.03.25

2019.05.31

 

9

Оракл өгөгдлийн сан, Оракл линукс лиценз,  мөн Оракл өгөгдлийн сан, Оракл линукс үйлдлийн системийн  техникийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний жилийн эрх

     750,000.0

     750,000.0

-

НТШ

2019.04.01

2019.04.08

2019.05.15

2020.07.10

 

10

Интернэтийн үйлчилгээ

       75,000.0

       75,000.0

-

НТШ

2018.12.11

2019.01.16

2019.02.22

2020.02.22

 

11

Антивирусны программ хангамжийн нэг жилийн лиценз нийлүүлэх

       25,000.0

       25,000.0

-

ХА

2019.10.10

2019.10.21

2019.10.30

2020.11.12

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

12

ЗГСУМНС-ийн төв болон орон нутгийн сүлжээ, дэд бүтцийн техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

       90,000.0

       90,000.0

-

НТШ

2019.01.28

2019.02.11

2019.03.13

2019.04.12

 

13

Бичиг хэргийн материал нийлүүлэх /бичгийн цаас, принтер, каноны хор, албан бланк, дугтуй, бичиг хэргийн бусад хэрэгсэл/

       39,887.0

       39,887.0

-

ХА

2019.01.21

2019.01.28

2019.02.11

2019.12.31

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

14

Яамны сүлжээ, системүүд, мөн аюулгүй байдлын хяналтын нэгдсэн систем худалдан авах

       45,000.0

       45,000.0

-

ХА

2019.02.11

2019.02.15

2019.02.28

2020.03.01

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

15

Шатахуун нийлүүлэх

14,768.5

14,768.5

-

ХА

2019.02.11

2019.02.15

2019.02.28

2019.12.31

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

16

Bloomberg Интернэтийн үйлчилгээ

       30,000.0

       30,000.0

-

ХА

2019.08.01

2019.08.08

2019.08.20

2020.08.31

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

17

Архивын шүүгээ худалдан авах

       15,700.0

       15,700.0

-

ХА

2019.02.15

2019.02.18

2019.02.26

2019.03.05

Хуулийн 33.1 заалтыг баримтлана.

18

Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан e-tailan системийн сайжруулалт, хөгжүүлэлт

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна. /Аудитын зөвлөмжийн дагуу нэмэлтээр сайжруулах/

19

Байгууллагын IPTV үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

       5,300.00

       5,300.00

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

20

Төсвийн гүйцэтгэлийн эмхэтгэл хэвлүүлэх

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

21

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

       10,000.0

       10,000.0

 

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

22

Санхүүгийн тайлангийн Acolous программын үйлчилгээний төлбөр

        5,000.0

        5,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

23

Цахилгааны нөөц эх үүсвэр /Генератор/-ийн засвар үйлчилгээ

        5,000.0

        5,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

24

И-баланс системийн сайжруулалт

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

25

Даатгалын үйлчилгээ

        6,000.0

        6,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

26

Дуудлагын төвийн программын үйлчилгээ

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

27

LM хяналт шинжилгээний программ хөгжүүлэх

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

28

Яамны цахим хуудсанд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна.

29

Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан e-tailan системийн сайжруулалт, хөгжүүлэлт

       10,000.0

       10,000.0

-

ШХА

-

-

-

-

Хуулийн 8.1.2 заалтыг үндэслэн шууд худалдан авна. /Аудитын зөвлөмжийн дагуу нэмэлтээр сайжруулах/

 

Нийт дүн:

  2,675,235.5

  2,675,235.5

 

 

 

 

 

 

 

 


САНГИЙН ЯАМ © 2022 он