Тендерийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтын үндэслэл

Author: admin

Published date: 27/09/2017


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны халаалтын бойлерын хүчин чадлыг сайжруулах, холбогдох засвар, үйлчилгээг хийх

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт: Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт, сүүлийн 1 жилийн туршлагын мэдээлэл, гэрээгээр гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбар зэрэг тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтүүд. Тендерийн баримт бичгийг дараах хаягаас үзэх боломжтой.https://tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1503489542587

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан: Ирүүлсэн тендерүүд шаардлагад нийцээгүй тул татгалзсан.