ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БӨӨНИЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ  АРИЛЖАА 2017.12.20-ны өдрийн мэдэгдэл