Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд бүртгэх тухай тушаал

Information published: Ministry of Finance

Date of publication: 2020 оны 12 сарын 11


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж ахуй нэгжийг Сангийн сайдын 2020 оны 210 дугаар тушаалаар “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл”-д бүртгэлээ.

Хавсралт файл:
Хар шагсаалтад бүртгэсэн тушаал

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year