1. Order No.: 290

  Журам батлах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 27/12/2012

  Pdf

 2. Order No.: 133

  Журам батлах тухай (Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам, Бусад орны мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй иргэнд мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох журам, Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн

  Approved by: СЯ Confirm date: 30/05/2012

  Pdf

 3. Order No.: 188

  Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 12/09/2011

  Pdf

 4. Order No.: 132

  Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам, хоног, байрны зардлын хэмжээ/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/06/2011

  Pdf

 5. Order No.: 133

  Аргачлал батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал)

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 11/05/2001

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year