Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

Author: admin

Published date: 27/02/2018


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дах хэсэг, 57 дугаар зүйлийн 5 дах хэсэгт заасны дагуу илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн дараах аж ахуйн нэгжийг зөрчил гаргасан өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаатайгаар тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг Сангийн сайдын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 297 дугаар тушаалаар хязгаарласан юм.

Files:
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл