Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн мэдээлэл

/сая.төгрөг/
Хуулийн дугаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Төсөл арга хэмжээний нэр Санхүүжүүлсэн огноо Санхүүжүүлсэн дүн
Нийт
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он