Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамж

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар - Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 10 сарын 07


Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамж нь олон улсын стандартад нийцсэн байдалд дүгнэлт гаргуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн байгууллагуудын материалыг Сангийн сайдын 2018 оны 47 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг нь холбогдох шаардлагыг хангасан эсэхийг хянан үзэж дүгнэлт гаргасан байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр  “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн программд тавигдах шаардлага” хангасан байгууллагын мэдээллийг нийтэлж байна.    

Хавсралт файл:
Ажлын хэсгийн дүгнэлт

САНГИЙН ЯАМ © 2019 он