Мэдээ, мэдээлэл

Журмын төсөлд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар - НБББГ-ын мэргэжилтэн Ж.Ивээлэн

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 10 сарын 18


"Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар"-ын шинэчилсэн төсөлтэй танилцаж, саналаа iveelen_j@mof.gov.mn хаягаар ирүүлэхийг хүсье. 

Хавсралт файл:
"Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар"-ын шинэчилсэн төсөл

САНГИЙН ЯАМ © 2018 он