Газар үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын зориулалттай үнэлгээний аргачлал

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 04 сарын 13


Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т “ Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаараа, эсхүл төрийн холбогдох байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний аргачлалыг баталж, мөрдүүлнэ.” гэж заасны дагуу “Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөн олговрын зориулалттай үнэлгээний аргачлал”-ыг  Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журам”, Үнэлгээний Олон Улсын Стандарт зэрэг эрх зүйн бичиг баримтуудыг үндэслэн боловсрууллаа.

Хавсралт файл:
Сангийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан тушаалын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он